โครงการคลินิกสุขภาพช้างเคลื่อนที่

หลักการและเหตุผล
        ปัญหาสุขภาพเป็นปัจจัยหลักที่ทำให้เกิดการสูญเสียของช้างอย่างมากมาย หรืออาจเรียกว่ามากที่สุดก็ได้ ทั้งนี้เพราะช้างเป็นสัตว์ขนาดใหญ่ไม่สามารถเดินทางไปรับการรักษาหรือเจ็บป่วยเกินกว่าจะเดินทางด้วยตนเองได้ จนบางครั้งสายเกินกว่าจะรักษา ฉะนั้นการดูแลรักษาช้างป่วยที่เหมาะสมที่สุด ก็โดยการจัดหน่วยดูแลรักษาสุขภาพและรักษาออกไปบริการแก่ช้างถึงที่จึงจะเป็นการแก้ไขปัญหาที่ถูกต้อง ตรงจุดและมีประสิทธิภาพสูงสุด
วัตถุประสงค์
        1. ออกให้บริการตรวจสุขภาพและป้องกันโรคต่างๆ แก่ช้างในท้องถิ่น
        2. ออกให้บริการรักษาช้างป่วย ตลอดจนควบคุมช้างตกมันอย่างรวดเร็วทันเหตุการณ์
        3. ร่วมสำรวจ ศึกษา วิจัย เพื่อสุขภาพที่ดีของช้าง
การดำเนินการ
        การดำเนินของโครงการฯ แบ่งออกได้เป็น 2 ลักษณะ คือ
        1. การป้องกันโรค และตรวจสุขภาพโดยเบื้องต้นนี้จะดำเนินการปีละ 2 ครั้ง ในพื้นที่ซึ่งเป็นแหล่งรวมของช้าง โดยจะมีช้างมารวมกันคราวละประมาณ 150 เชือก ปีละ 300 เชือก สิ่งที่ปรากฏในการป้องกันโรคและตรวจสุขภาพ คือ
            - ตรวจเลือดเพื่อหาความสมบูรณ์หรือเจ็บป่วย
            - ตรวจอุจจาระเพื่อหาว่าติดพยาธิหรือไม่
            - ให้การถ่ายพยาธิ
            - ให้วัคซีนป้องกันโรค เช่น โรคคอบวม ฯลฯ
            - รักษาบาดแผลและโรคภัยไข้เจ็บที่พบ
            - ติดตั้งหมายเลขประจำตัวอิเลคโทรนิกส์ (ไมโครชิฟ) และทะเบียนประวัติประจำตัว
        2. การรักษาและควบคุมช้างตกมัน สามารถแสดงการดำเนินงานได้ดังนี้
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการ
        1. ลดอัตราการเจ็บป่วยและสูญเสียช้างไปอย่างไม่จำเป็นโดยการให้การตรวจป้องกันอย่างถูกต้องเหมาะสม
        2. ให้การรักษาพยาบาลแก่ช้างได้ทันท่วงที ก่อนที่จะเกิดการลุกลามเกินกว่าจะรักษาได้
        3. ลดความเสียหายแก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนอันเนื่องมากจากช้างตกมันอาละวาด
        4. สร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่สาธารณชนทั้งในและนอกประเทศในด้านการเมตตาปราณีต่อสัตว์ของชาวไทย
        5. เป็นการสร้างบุคลากรด้านสุขภาพช้าง ให้มีเพิ่มมากขึ้นจนเพียงพอ
        6. เป็นแหล่งศึกษาและสนับสนุนการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับช้าง