นายสมหมาย หอมสวาท ที่ปรึกษามูลนิธิฯ บรรยายให้ความรู้เรื่องช้างแก่นักเรียน โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ วันพุธที่ 28 พฤศจิกายน 2561
นายสมหมาย หอมสวาท ที่ปรึกษามูลนิธิฯ บรรยายให้ความรู้เรื่องช้างแก่นักเรียน โรงเรียนอนุบาลธีรานุรักษ์ วันพฤหัสบดีที่ 10 มกราคม 2562