ดร.สุวิทย์ ยอดมณี
ประธาน

 

นายสุวัช สิงหพันธุ์
รองประธานกรรมการ

น.พ.ดิลก ทิวทอง
กรรมการ

น.สพ.อลงกรณ์ มหรรณพ

นายโฆสิต สุวินิจจิต
กรรมการ

น.ส.เพลินพิศ กำราญ
กรรมการ

นายพิทยา หอมไกรลาศ
กรรมการ

น.ส.ณัจยา ชาญกล
กรรมการ

นายเกียรติสกุล ชลคงคา
กรรมการ

นายปกรณ์ ไก่แก้ว
กรรมการ

น.ส.อรอุมา เกษตรพืชผล
กรรมการ

นายเกรียงไกร ชัยมงคลตระกูล
กรรมการ

พันเอก(พิเศษ)มานะ เกษรศิริ
กรรมการและเหรัญญิก
 
รศ.น.สพ.ปานเทพ รัตนากร
กรรมการและเลขาธิการ
 
 


นางสิริกาญจน์ คหัฏฐา
กรรมการและผู้ช่วยเลขาธิการ