1. ส่งเสริม สนับสนุนหน่วยงานรัฐ สถาบันการศึกษา บุคคล เอกชน ตลอดจนองค์กรต่างๆ ทั้งในและนอกประเทศ เพื่อดำเนินการอนุรักษ์ช้างให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และกว้างขวางโดยการวิจัย ค้นคว้าและการจัดการที่ถูกต้องเหมาะสม
2. เสริมสร้างสภาพแวดล้อมให้เกิดความเป็นอยู่ที่เหมาะสมทั้งสุขภาพกายและสุขภาพจิตแก่ช้างเลี้ยง ตลอดจนเพิ่มมาตรฐานคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
3. สนับสนุนและเสริมสร้างแนวทางการอยู่ร่วมกันระหว่างมนุษย์และช้าง อย่างถ้อยทีถ้อยอาศัยก่อประโยชน์ซึ่งกันและกัน ไม่ว่าจะเป็นช้างเลี้ยงหรือช้างป่าในธรรมชาติก็ตาม
4. เป็นแหล่งรวบรวมข้อมูล หลักฐาน เอกสาร ตลอดจนสิ่งอ้างอิงเกี่ยวกับช้างและดำเนินการเผยแพร่ความรู้เหล่านี้แก่สาธารณชน กระตุ้นให้เกิดสำนึกของความเมตตาต่อช้าง รวมถึงความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับช้างอีกด้วย
5. เสริมสร้างสวัสดิภาพ และการสงเคราะห์แก่ประชาชนผู้ประกอบอาชีพเลี้ยงช้างให้มีความเป็นอยู่ที่เหมาะสมตามอัตภาพ และสามารถดำรงไว้ซึ่งวัฒนธรรมและอาชีพการเลี้ยงช้างสืบทอดต่อไป
6. เป็นสื่อกลางในการจัดหาทุนทรัพย์จากบุคคล หน่วยงาน หรือองค์กรที่มีความสนใจจะช่วยเหลือช้างและดำเนินการกระจายทุนเหล่านั้นไปสู่โครงการต่างๆเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ช้างอย่าง สูงสุดและสนองเจตนารมณ์ของเจ้าของทุนนั้น
7. เป็นศูนย์กลางทางวิชาการเพื่อจัดหาและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการอนุรักษ์ช้างทั้งในและนอกประเทศ
8. ดำรงไว้ซึ่งโบราณราชประเพณีที่เกี่ยวกับช้างให้คงอยู่สืบไป
9. เพื่อดำเนินการเพื่อสาธารณประโยชน์ หรือร่วมมือกับองค์กรการกุศลอื่นๆ เพื่อ สาธารณประโยชน์
10.ไม่ดำเนินการเกี่ยวกับการเมืองแต่ประการใด