หลักการและเหตุผล

ช้างเลี้ยงทุกตัวต้องจดทะเบียนตามกฎหมายสัตว์พาหนะ โดยทางการจะออกตั๋วรูปพรรณให้ ซึ่งใช้การระบุตัวด้วยลักษณะปรากฏ เช่น ตำหนิ ขวัญ ฯลฯ ทั้งนี้มีข้อบกพร่อง คือ การเลือนลาง ซ้ำซ้อน ปลอมแปลง ทำให้มีผู้ลักลอบนำช้างป่ามาสวมตั๋วอยู่บ่อยครั้ง ประชากรช้างในธรรมชาติถูกรบกวนจนลดน้อยลง ดังนั้นจึงจำเป็นต้องหาวิธีการจดทะเบียนช้างโดยทำเครื่องหมายระบุตัวช้างที่รัดกุมยิ่งขึ้นกว่าเดิม ซึ่งปัจจุบันการใช้เครื่องหมายอิเลคโทรนิกส์หรือไมโครชิป นับเป็นอุปกรณ์ที่ทันสมัย ปลอดภัย ถาวร ตลอดจนปลอมแปลงได้ยากที่สุด จึงถูกพิจารณานำมาใช้ในช้างเลี้ยง

วัตถุประสงค์

    เพื่อให้ช้างเลี้ยงทุกตัวในประเทศไทยมีเครื่องหมายประจำตัวถาวร (ไมโครชิป)
    เพื่อจดทะเบียนและสำรวจสำมะโนประชากรช้างอย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ
    เพื่อป้องกันการลักลอบปลอมแปลง นำช้างป่ามาสวมทะเบียนเป็นช้างเลี้ยง และลักลอบค้าช้างระหว่างประเทศ

การดำเนินการ

สัตวแพทย์ประจำมูลนิธิช้างแห่งประเทศไทย พร้อมเจ้าหน้าที่ ทำการสำรวจพื้นที่และนัดหมายเพื่อทำทะเบียนประวัติช้าง ซึ่งเป็นแหล่งรวมของช้าง โดยจะมีการ

    ซักประวัติควาญช้าง และช้าง พร้อมทั้งตรวจเช็คว่าเคยติดเครื่องหมายประจำตัวสัตว์หรือยัง
    ทำการติดเครื่องหมายประจำตัวด้วยระบบอิเลคโทรนิกส์ (ไมโครชิป)
    เก็บข้อมูลต่างๆ แยกตามประวัติช้างแต่ละเชือก ด้วยระบบคอมพิวเตอร์

การสนับสนุนที่ต้องการ

อุปกรณ์

    ไมโครชิป ตัวละ 250 บาท / 1 เชือก
    เครื่องอ่านไมโครชิป 2 เครื่อง เครื่องละ 25,000 บาท
    คอมพิวเตอร์ 1 ชุด เก็บข้อมูล 45,000 บาท

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

    ทราบประชากรช้างเลี้ยงในประเทศไทยอย่างแน่นอน
    ช้างเลี้ยงในประเทศไทยทุกเชือกมีการทำเครื่องหมายถาวรด้วยระบบไมโครชิป
    ช่วยป้องกันหรือลดอัตราการลักลอบสวมรอยช้างป่า เท่ากับอนุรักษ์ช้างป่าไว้ได้ทางอ้อม
    สามารถนำข้อมูลที่ได้ไปสู่การวางแผนปฏิบัติการแม่บทสำหรับช้างเลี้ยงของประเทศไทยต่อไป
    ได้รับการยกย่องจากประชาคมโลกถึงความตั้งใจ ปรารถนาดีจากชาวไทยและรัฐบาลไทยในการอนุรักษ์ช้างเอาไว้ตลอดจนเป็นแบบอย่างของประเทศอื่นอีกด้วย