สืบเนื่องจากมูลนิธิช้างแห่งประเทศไทยอันเป็นองค์กรเอกชนที่ทำงานช่วยเหลือช้างและผู้เลี้ยงช้างมาตั้งแต่ปี 2534 ได้พบว่าในแต่ละปีมีช้างเลี้ยงต้องล้มตาย เนื่องจากปัญหา สุขภาพและโรคภัยไข้เจ็บเป็นจำนวนมาก

ดังนั้นมูลนิธิช้างแห่งประเทศไทยจึงได้ริเริ่มโครงการรักษาสุขภาพช้างขึ้น โดยช้างทุกเชือกจะได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคระบาดทุก 6 เดือน ได้รับอาหารเสริมบำรุงกำลัง ได้รับเกลือแร่ และวิตามิน ได้รับการตรวจพยาธิ ตรวจเลือดและอุจจาระ รวมถึงได้รับรักษาบาดแผลตามผิวหนังของร่างกาย ซึ่งเกิดขึ้นกับช้างอยู่เสมอๆ การดำเนินการดังกล่าวนี้ พ่อแม่บุญธรรมจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเป็นจำนวนเงิน 5,000.00 บาทต่อเชือกต่อปี ซึ่งเป็นตัวเลขจากการคำนวณของสัตวแพทย์ผู้มีประสบการณ์ในการรักษาช้าง อย่างไรก็ตามมูลนิธิช้างแห่งประเทศไทยมีความมั่นใจในประโยชน์ที่ช้างจะได้รับจากโครงการดังกล่าวเป็นอย่างยิ่ง ดังนั้นทางมูลนิธิช้างแห่งประเทศไทยจึงขอเชิญชวนประชาชน ห้างร้าน บริษัททั่วไป ที่รักช้างและสงสารช้าง เข้าร่วมสนับสนุนกิจกรรมดังกล่าวเพื่อเป็นประโยชน์ต่องานช่วยเหลือช้าง โดยสมัครเข้าเป็นพ่อแม่บุญธรรมช้างซึ่งผู้ที่สนใจอุปการะช้าง สามารถติดต่อขออุปการะช้างได้จากมูลนิธิช้างแห่งประเทศไทย โดยเสียค่าใช้จ่ายเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 5,000.00 บาทต่อปี เพื่อเป็นสวัสดิการทางด้าน สุขภาพแก่ช้างลูกบุญธรรม

อนึ่งผู้สนใจสามารถเป็นพ่อแม่บุญธรรมได้ในนามของบุคคล หมู่คณะหรือห้างร้านบริษัทก็ได้ โดยพ่อแม่บุญธรรมจะได้รับ ภาพถ่าย พร้อมประวัติของลูกบุญธรรมและรายงานผลทุก 6 เดือน