หลักการและเหตุผล

ปัญหาสุขภาพเป็นปัจจัยหลักที่ทำให้เกิดการสูญเสียของช้าง อย่างมากมาย หรืออาจเรียกว่ามากที่สุดก็ได้ ทั้งนี้เพราะช้างเป็นสัตว์ขนาดใหญ่ ไม่สามารถเดินทางไปรับการรักษาหรือเจ็บป่วยเกินกว่าจะเดินทางด้วยตนเองได้ จนบางครั้งสายเกินกว่าจะรักษา ฉะนั้นการดูแลรักษาช้างป่วยที่เหมาะสมที่สุด ก็โดยการจัดหน่วยดูแลรักษาสุขภาพและรักษาออกไปบริการแก่ช้างถึงที่จึงจะเป็น การแก้ไขปัญหาที่ถูกต้อง ตรงจุดและมีประสิทธิภาพสูงสุด

วัตถุประสงค์

     1. ออกให้บริการตรวจสุขภาพและป้องกันโรคต่างๆ แก่ช้างในท้องถิ่น
     2. ออกให้บริการรักษาช้างป่วย ตลอดจนควบคุมช้างตกมันอย่างรวดเร็วทันเหตุการณ์
     3. ร่วมสำรวจ ศึกษา วิจัย เพื่อสุขภาพที่ดีของช้าง

การดำเนินการ

การดำเนินของโครงการฯ แบ่งออกได้เป็น 2 ลักษณะ คือ
1. การป้องกันโรค และตรวจสุขภาพโดยเบื้องต้นนี้จะดำเนินการปีละ 2 ครั้ง ในพื้นที่ซึ่งเป็นแหล่งรวมของช้าง โดยจะมีช้างมารวมกันคราวละประมาณ 150 เชือก ปีละ 300 เชือก สิ่งที่ปรากฏในการป้องกันโรคและตรวจสุขภาพ คือตรวจเลือดเพื่อหาความสมบูรณ์หรือเจ็บป่วย
 •ตรวจอุจจาระเพื่อหาว่าติดพยาธิหรือไม่
• ให้การถ่ายพยาธิ
• ให้วัคซีนป้องกันโรค เช่น โรคคอบวม ฯลฯ
• รักษาบาดแผลและโรคภัยไข้เจ็บที่พบ
• ติดตั้งหมายเลขประจำตัวอิเลคโทรนิกส์ (ไมโครชิป) และทะเบียนประวัติประจำตัว

2. การรักษาและควบคุมช้างตกมัน
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการ
•ลดอัตราการเจ็บป่วยและสูญเสียช้างไปอย่างไม่จำเป็นโดยการให้การตรวจป้องกันอย่างถูกต้องเหมาะสม
• ให้การรักษา พยาบาลแก่ช้างได้ทันท่วงที ก่อนที่จะเกิดการลุกลามเกินกว่าจะรักษาได้
• ลดความเสียหายแก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนอันเนื่องมากจากช้างตกมันอาละวาด
• สร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่สาธารณชนทั้งในและนอกประเทศในด้านการเมตตาปราณีต่อสัตว์ของชาวไทย
• เป็นการสร้างบุคลากรด้านสุขภาพช้าง ให้มีเพิ่มมากขึ้นจนเพียงพอ เป็นแหล่งศึกษาและสนับสนุนการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับช้าง