ดร.สุวิทย์ ยอดมณี
ประธานกรรมการ
นายสุวัช สิงหพันธุ์
รองประธานกรรมการ
น.พ.ดิลก ทิวทอง
กรรมการ
น.สพ.อลงกรณ์ มหรรณพ
กรรมการ
นายโฆสิต สุวินิจจิต
กรรมการ
น.ส.เพลินพิศ กำราญ
กรรมการ
นายพิทยา หอมไกรลาศ
กรรมการ
น.ส.ณัจยา ชาญกล
กรรมการ
นายเกียรติสกุล ชลคงคา
กรรมการ
นายปกรณ์ ไก่แก้ว
กรรมการ
น.ส.อรอุมา เกษตรพืชผล
กรรมการ
นายเกรียงไกร ชัยมงคลตระกูล
กรรมการ
พันเอก(พิเศษ) มานะ เกษรศิริ
กรรมการ และเหรัญญิก
รศ.น.สพ.ปานเทพ รัตนากร
กรรมการ และเลขาธิการ
นางสิริกาญจน์ คหัฏฐา
กรรมการ และผู้ช่วยเลขาธิการ