โครงการกลุ่มที่ 1

 • โครงการช้างในราชสำนัก เพื่อเก็บรวบรวมตำราและความรู้เกี่ยวกับช้างเผือก ช้างสำคัญ ช้างศึก ช้างกับพระราชพิธี
 • โครงการทำทะเบียนประวัติช้าง เพื่อเก็บข้อมูลที่มีรายละเอียดและมีความแม่นยำสูง นำมาใช้ในการวางแผนงานและจัดกิจกรรม
 • โครงการออกแบบสอบถาม เพื่อเก็บรวบรวมข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากผู้เลี้ยงช้าง เจ้าของช้าง ประชาชนทั่วไป และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง
 • โครงการตามช้างจากห้องสมุด เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลที่มีการบันทึกเกี่ยวกับช้าง ทั้งช้างป่า และช้างบ้านตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ตลอดจนติดตามไปยังแหล่งที่หนังสืออ้างถึง ทั้งนี้การค้นหาจะครอบคลุมถึงช้างในวัฒนธรรมด้วย
 • โครงการแสวงหาความร่วมมือ เกี่ยวกับข้อมูลช้างในระดับภูมิภาคที่มีวัฒนธรรมใกล้เคียงกับไทย เช่น ลาว ศรีลังกา หม่า กัมพูชา ตลอดจนประเทศที่มีการบันทึกเรื่องราวครั้งที่เข้ามาติดต่อกับไทยแต่โบราณ เช่น ราชฑูตจากฝรั่งเศส อังกฤษ อเมริกา
 • โครงการสำรวจช้างป่าทั่วประเทศโดยละเอียดเช่น ศึกษาความหนาแน่นและโครงสร้างประชากรของช้างในพื้นที่นั้นๆ ตลอดจนติดตามการเปลี่ยนแปลงและ พฤติกรรม

โครงการกลุ่มที่ 2

 • โครงการจดหมายข่าว เพื่อให้จดหมายข่าวเป็นเสมือนเวทีแลกเปลี่ยนและกระจาย ข่าวสารเกี่ยวกับช้างของสมาชิก ผู้อยู่ในแวดวงช้าง และประชาชนทั่วไป
 • โครงการประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ เพื่อออกเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารโดยตรงต่อนิสิต นักศึกษา นักเรียน ตลอดจนประชาชนทั่วไป
 • โครงการข่าวแจก เพื่อเผยแพร่ข้อมูลผ่านสื่อมวลชนทุกชนิด
 • โครงการสัมมนาช้าง เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะของผู้อยู่ในแวดวงช้างเกี่ยวกับประเด็นปัญหาต่างๆ ทั้งช้างป่า และช้างบ้าน
 • โครงการทัศนะศึกษาหมู่บ้านช้าง ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย เยี่ยมชมเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ฯลฯ

โครงการกลุ่มที่ 3  

 • โครงการพ่อแม่บุญธรรม เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปได้มีโอกาสช่วยช้างโดยตรงได้
 • โครงการอาหารสำเร็จรูป เพื่อช่วยช้างที่มีความจำเป็นต้องทำงานในสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมให้มีโอกาสได้รับเอกสารครบถ้วนเหมือนอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เป็นธรรมชาติ
 • โครงการสัตวแพทย์เคลื่อนที่ เพื่อช่วยช้างที่ได้รับบาดเจ็บหรือล้มป่วยในถิ่นที่ขาด แคลนวัคซีนและสัตวแพทย์ ได้มีโอกาสรักษารักษาโดยทั่วถึง
 • โครงการบัตรสุขภาพ เพื่อเปิดโอกาสให้ช้างทุกเชือกมีโอกาสรับวัคซีนได้ครบถ้วน โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายหรือเสียเพียงเล็กน้อย
 • โครงการศูนย์เลี้ยงช้าง เพื่อเปิดโอกาสให้ช้างได้มีชีวิตหรือทำงานอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เป็นธรรมชาติ
 • โครงการทำแถบสีสะท้อนแสงแขวนท้ายช้าง ในกรณีจำเป็นต้องเดินทางในเวลากลางคืน
 • โครงการปรับปรุงกฎหมายช้าง เพื่อแก้ไขปรับปรุงเปลี่ยนแปลงข้อกฎหมายเกี่ยวกับช้างที่ล้าสมัยหรือมีข้อบกพร่อง
 • ร่วมมือกับกรมป่าไม้และองค์กรเอกชนรณรงค์ไม่ให้มีการล่าช้างเอางาหรือจับลูกช้างไปขาย ตลอดจนการทำร้ายจากสาเหตุอื่นๆ
 • ร่วมมือกับกรมป่าไม้ และองค์กรเอกชน จัดตั้งหน่วยเคลื่อนย้ายช้างป่าในพื้นที่ที่มีปัญหากับราษฎร
 • ร่วมมือกับกรมป่าไม้ และองค์กรเอกชนจัดทำ Corridors เพื่อเชื่อมพื้นที่ป่าในบางพื้นที่ใช้ช้างที่ติดเกาะได้มีพื้นที่หากินเพิ่มขึ้น

โครงการกลุ่มที่ 4 

 • โครงการกองทุนคนเลี้ยงช้าง เพื่อช่วยเหลือผู้เลี้ยงช้างที่มีความจำเป็นต้องใช้เงินในกรณีฉุกเฉินไม่ว่าจะเกี่ยวกับครอบครัวหรือเกี่ยวกับช้าง
 • โครงการจัดหางานให้ช้าง เพื่อหางานให้แก่ช้างที่ไม่มีงาน ที่เหมาะสมตามความรู้ ความสามารถ มีรายได้พอควร อีกทั้งอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีและเงื่อนไขของสัญญาเป็นธรรม
 • โครงการจับช้างตกมัน เพื่อช่วยควาญช้างระงับความเสียหายที่เกิดจากช้างตกมัน หรือควบคุมตัวกลับ
 • โครงการทนายช้าง เพื่อช่วยเหลือควาญช้างทางคดีที่เกิดจากช้าง
 • โครงการวัคซีน ยาสลบ อาหารเสริมนำเข้าราคาถูกเพื่อบรรเทาการขาดแคลนภายในประเทศ และเพื่อให้ควาญช้างได้หาซื้อได้ง่ายในราคาถูก
 • โครงการอบรมควาญช้าง เพื่อยกระดับและเพิ่มความรู้ความสามารถของผู้มีอาชีพ ควาญช้าง
 • โครงการทุนวิจัย เพื่อสนับสนุนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อช้างของนักวิชาการหรือสัตวแพทย์ ไม่ว่าจะเป็นช้างป่าหรือช้างบ้าน
 • โครงการพ่อพันธุ์ช้าง เพื่อบรรเทาปัญหาขาดแคลนพ่อพันธุ์ในการผสมพันธุ์ช้าง โดยเฉพาะพ่อพันธุ์ที่มีลักษณะดีและอยู่ในวัยเจริญพันธุ์

มูลนิธิช้างแห่งประเทศไทย 20/23 หมู่ 2 ซ.ประชาชื่นนนทบุรี 2 ถ.ประชาชื่น ต.บางเขน อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
Tel. 02-952-5828 Fax. 02-952-5829